Verdubbeling in één jaar tijd van het aantal publieke laadpunten onderstreept kansen voor elektrische mobiliteit

3 juli 2024

België heeft het afgelopen jaar een spectaculaire verdubbeling gekend in het aantal publieke laadpalen voor elektrische voertuigen (EV). Op één jaar tijd kwamen er maar liefst 36.000 nieuwe publieke laadpunten bij, in totaal telde België eind juni net geen 72.000 laadpunten. Ook op het vlak van verkoop van personenvoertuigen stellen we een positieve trend vast: ondertussen is 1 op 4 nieuwe personenvoertuigen een EV. Deze indrukwekkende vooruitgang toont aan dat een ambitieus beleid gericht op elektrisch rijden haalbaar is. EV Belgium roept de verschillende beleidsniveaus op om duidelijke keuzes te maken en vanaf 2030 enkel nog zero emissie personen- en bestelwagens nieuw in het verkeer toe te laten.

Ambitie voor e-mobiliteit vervullen

Dankzij de recente, forse groei in laadpalen, is het volgens EV Belgium zeker mogelijk om een versnelde – tegen 2030 - uitfasering van ICE-personenwagens (interne verbrandingsmotor) in de drie gewesten te overwegen. We maken hierbij ons vervoer emissievrij en gezonder als we op korte termijn de juiste keuzes durven maken. EV Belgium is ook vragende partij om hoge doelen te stellen voor een gezondere vrachtsector en dus de CO2-uitstoot eveneens in deze sector snel te verlagen.

Met bijna een kwart miljoen EV’s op de baan en maar liefst 72.000 publiek toegankelijke laadpunten (zie bijlagen), staat België mee op kop van het Europese peloton wanneer het gaat over elektrische mobiliteit. Het is dan ook meer dan ooit haalbaar om vooraan mee te blijven doen met de Nederlanders, Noren, Zweden en Denen.

Oplossingen voor de toekomst

“Om vooraan het peloton te blijven, zijn een aantal duidelijke beleidskeuzes nodig", stelt Philippe Vangeel, Directeur bij EV Belgium. In het licht van deze positieve cijfers, onderstreept EV Belgium drie speerpunten voor de volgende regeringen.

  • Het verlagen van de kosten van EV-rijden blijft een prioriteit.

Dit kan worden bereikt door te kiezen voor een taks shift richting fossiele brandstoffen, het behoud van maatregelen over de vergroening van bedrijfswagens, bijkomende incentives voor de particuliere markt (o.a. de 2de-handsmarkt) en specifieke fiscale stimuli voor de vrachtsector. Een coherent beleid over de regiogrenzen heen zal daarbij de impact van de genomen maatregelen vergroten en de transitie naar elektrische mobiliteit versnellen.

  • Een slimme en flexibele uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk is noodzakelijk.

Elektrische mobiliteit moet in de transitie naar een volledig CO2 vrije elektriciteitsproductie, gezien worden als deel van de oplossing. De opslag in de batterij van de wagen kan een cruciale rol spelen bij overproductie, en op termijn ook bij tekorten door terug te laden naar het net. Tijdig investeren in een slim en robuust netwerk zorgt voor een stabiele en groene energievoorziening. Belangrijk hierbij is de juiste prijsprikkels voor de eindgebruikers te voorzien.

  • Blijvend inzetten op maatregelen voor de laadpaalsector.

Op basis van de gemaakte afspraken, vragen wij om de ondersteuning van investeringen voor de sector in laadinfrastructuur, inclusief thuis laden, laden op het werk en publieke laadpunten te behouden. Deze investeringen zijn cruciaal om de toenemende vraag naar elektrische mobiliteit te blijven ondersteunen.

"De spectaculaire groei van het aantal laadpunten en het snelgroeiende marktaandeel van EV’s tonen aan dat positief beleid gericht op elektrisch rijden niet alleen mogelijk is, maar vandaag al gerealiseerd wordt. Dit zal ons helpen om de gemaakte afspraken inzake vergroening van onze mobiliteit na te komen en de   doelstellingen inzake CO2 reductie te behalen." zegt Vangeel nog. "Alleen door oplossingen te bieden voor de gekende uitdagingen, kunnen we deze positieve tendens voor elektrische mobiliteit in België verderzetten en realiseren."

Bijlagen: 

Market Update Q2 2024 - ChargingMarket Update Q2 2024 - Vehicles

Sluiten