Algemene voorwaarden

Lidmaatschapsvoorwaarden

 1. Het lidmaatschap gaat in bij de bevestiging door EV-Belgium van de lidmaatschapsaanvraag door het kandidaat-lid. De betaling van het lidgeld geeft het lid recht op de courante dienstverlening aan ledenprijs zoals vermeld op de website onder ledenvoordelen.
 2. Het lidmaatschap geldt voor 1 jaar vanaf bevestiging en wordt automatisch verlengd, tenzij het lid uiterlijk 3 maanden voor de ingang van een nieuw lidmaatschapsjaar schriftelijk of per e-mail opzegt. Bij laattijdige opzegging komt het lidmaatschap te vervallen, echter de vordering voor de betrokken periode zal blijven bestaan. De inning kan aan een derde partij uit handen gegeven worden.
 3. Indien de lidmaatschapsbijdrage niet betaald is, kan het lid op geen enkele manier aanspraak maken op diensten aan ledenprijs. Het is de organisatie overigens toegestaan om bepaalde diensten af te sluiten (bv. toegang tot leden extranet, toesturen van nieuwsbrief, toegang tot ledenactiviteiten zoals werkgroepen, ...) en/of de niet-leden meerprijs voor genoten diensten achteraf aan te rekenen.
 4. De vraag tot betaling van het lidmaatschap gebeurt ofwel via een betaalverzoek (na betaling wordt een factuur voor voldaan toegestuurd) of via een factuur. In geval van niet-betaling van een factuur kunnen verwijlinteresten (1% per maand en 100 euro forfaitaire vergoeding) aangerekend worden bij laattijdige betaling. De betaaltermijn is stipt 30 dagen na ontvangst van factuur of betaalverzoek.
 5. Indien het lid verzaakt het lidmaatschap te betalen voor jaar x kan het lidmaatschap voor jaar x+1 pas ingaan na betaling van het lidmaatschap voor jaar x. Er kan in dat geval geen aanspraak gemaakt worden op diensten van jaar x.

 

Voorwaarden met betrekking tot inschrijvingen voor opleidingen

Voor de opleidingen (infosessies, workshop, congres,…) die EV-Belgium organiseert gelden de volgende voorwaarden:

 • Inschrijven voor een opleiding
  U kan zich inschrijven voor een opleiding via het inschrijvingsformulier op de website. Indien het formulier correct ingevuld en doorgestuurd werd, zal een bevestigingsboodschap op uw scherm verschijnen en ontvangt u een bevestigingsmail.
  Ongeveer een week voor aanvang van de opleiding ontvangt u een bevestiging van deelname met praktische informatie.
 • Kosteloos annuleren van uw inschrijving
  Kosteloos annuleren kan tot 5 werkdagen voor aanvang van de opleiding. Dit dient steeds schriftelijk te gebeuren (via mail of brief). Bij latere annulering is 50% van het inschrijvingsgeld, met een minimum van 50 EUR verschuldigd.
 • Afwezigheid zonder schriftelijke verwittiging
  Bij afwezigheid zonder schriftelijke verwittiging (ten laatste 24u voor aanvang van de opleiding) wordt het volledige inschrijvingsgeld aangerekend.
  Voor gratis opleidingen zal bij afwezigheid zonder verwittigen 30 euro administratieve kost aangerekend worden.
  U wordt hiervan de dag na de opleiding op de hoogte gebracht.
 • Wijziging van inschrijving
  Kan u niet aanwezig zijn op de opleiding, dan kan u iemand in uw plaats sturen. Gelieve deze wijziging per mail door te geven.
 • Annulering door de organisatie
  Bij onvoldoende inschrijvingen of onvoorziene afwezigheid van een lesgever kan de organisatie de opleiding annuleren. U wordt per mail of telefonisch hiervan op de hoogte gebracht.
 • Attest van deelname
  De deelnemer ontvangt een attest van deelname na de opleiding en betaling van het inschrijvingsgeld.
 • Betaling van de opleiding
  In de aankondiging van de opleiding kan u de deelnameprijs (met aanduiding of dit inclusief of exclusief btw is) terugvinden. Hiervoor zal u een factuur ontvangen. In de deelnameprijs zijn eventuele kosten voor een documentatiemap en catering inbegrepen, tenzij anders vermeld. Voor de betalingsmodaliteiten, zie hierna.
 • Betalingsvoorwaarden
  Termijn van betaling - Tenzij anders is overeengekomen of vermeld op de factuur, zijn de facturen betaalbaar ten laatste dertig dagen na ontvangst van de factuur. Betwistingen dienen binnen de acht dagen na de verzending van de factuur per aangetekend schrijven kenbaar gemaakt te worden. Voor iedere vertraging in de betaling is de klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 150 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen.
Sluiten