Standpunt: terugbetaling werkgever voor thuisladen (bedrijfs-)voertuig

3 november 2022 om 12:00 door EV Belgium

Naar aanleiding van vragen van zijn leden en gesprekken met het kabinet Financiën, licht EV Belgium graag zijn standpunt inzake de terugbetaling door de werkgever van kosten voor thuisladen, toe. Met dit standpunt streeft EV Belgium naar een oplossing die zo nauw mogelijk aansluit bij de bestaande praktijk en huidige fiscaal stelsel voor bedrijfswagens. Zo creëren we duidelijkheid en vermijden we bijkomende kosten voor nieuwe software-implementaties. EV Belgium raadt zijn leden aan om volgens de onderstaande principes te werken tot er een gestandaardiseerde oplossing is die door de fiscale overheid werd gevalideerd. 

Dit standpunt heeft betrekking op:

De (gedeeltelijke) terugbetaling van laadkosten door de werkgever aan de werknemer.

 • De werknemer betaalt initieel deze kosten in het kader van zijn eigen energiecontract, om nadien terugbetaald te worden door de werkgever via de dienstverlener.
 • De dienstverlener meet hiertoe de laadbeurt in detail en online op, en zorgt zelf voor terugbetaling (met terugvordering bij de werkgever) of de werkgever doet de betalingen op basis van de gegevens van de dienstverlener.

De vraag is welk bedrag moet worden terugbetaald. Werknemers kunnen variabele tarieven hebben, wijzigen regelmatig van energieleverancier, enz. Bovendien is het tarief voor elke werknemer anders, hetgeen voor dienstverleners en werkgevers een grote complexiteit betekent.

We vertrekken vanuit volgende basisprincipes:

De terugbetalingsregeling moet de transitie naar zero-emissie mobiliteit ondersteunen, dit betekent een gunstige behandeling van (slimme) integratie van elektrische voertuigen met lokale productie hernieuwbare energie en opslag.

 • De terugbetalingsregeling moet eenvoudig zijn, dit betekent leesbaar voor de gebruiker, werknemer, werkgever, dienstverlener én eenvoudig controleerbaar door de overheid.
 • Doorrekening op basis van het reëel verbruik is daarbij het vertrekpunt maar met een eenvoudige, praktisch werkbare ‘default’ oplossing voor de te hanteren tarieven.
 • De CREG tarieven worden maandelijks geactualiseerd en gepubliceerd. Belangrijk is dat:
  • Dit tijdig gebeurt om correcte payroll administratie toe te laten.
  • In de toekomst er een API komt om automatische verwerking te ondersteunen.
  • Het CREG tarief door de FOD Financiën en RSZ administratie wordt geacht te zijn vastgesteld "overeenkomstig ernstige normen".

Binnen het bestaande juridische kader, beveelt EV Belgium aan dat:

De terugbetaling wordt berekend op basis van het:

 • Het CREG referentietarief €/kWh (all-in residentieel) als maximumtarief vermenigvuldigd met het door de dienstverlener reëel gemeten verbruik in kWh op maandbasis. In functie van de woonplaats van de werknemer, wordt het referentietarief voor het betreffende gewest genomen.
 • De werkgever is vrij om een lager bedrag per kWh terug te betalen of een lagere forfaitaire maximumvergoeding in te stellen, op bijvoorbeeld maand- of kwartaalbasis.

Ingeval van bijzondere situaties, worden de bijkomende elementen in acht genomen:

 • Indien het thuislaadstation voorzien is van een split-billing oplossing met aparte meter en afzonderlijke facturatie op basis van een apart energiecontract, wordt de energiekost rechtstreeks gedragen door de werkgever en is er geen sprake van ‘terugbetaling’.
 • Indien twee (of meerdere) werknemers in eenzelfde gezin in het kader van de carpolicy van hun respectievelijk werkgevers recht hebben op een EV met de vergoeding van kosten voor thuisladen via een slim laadpunt, vraagt EV Belgium dat het geglobaliseerde voordeel alle aard (voor voertuig én laadkosten) van toepassing kan zijn ook als er slechts één laadstation is voorzien. Hieromtrent bestaat momenteel nog geen zekerheid. Voor de afrekening van de laadkosten voor thuisladen, gaat de voorkeur uit naar een zogenaamde MSP aanpak: de CPO van de werknemer A zorgt voor automatische terugbetaling van alle geladen elektriciteit, de thuislaadkosten voor de werknemer B worden gerecupereerd door de CPO volgens de normale CPOMSP afhandeling. Er kan voor worden gekozen om de werknemer te ‘white listen’ bij de CPO, zodat geen MSP-tarief wordt aangerekend.
 • Werknemers met zonnepanelen, stationaire batterijen en slimme aansturing achter de meter, kunnen evenzeer gebruik maken van de forfaitaire regeling. De werknemer heeft immers zelf geïnvesteerd en krijgt daarop een bepaald rendement, met name het verschil tussen zijn reële kWh kost en het CREG-tarief. EV Belgium ondersteunt deze evolutie richting meer duurzaamheid en het laden op hernieuwbare energie. 
Sluiten