Standpunt EV Belgium m.b.t de rotatietarieven en lokale belastingen op laadpunten

15 december 2023 om 09:00 door EV Belgium

EV Belgium heeft kennis genomen van het voornemen van de 19 Brusselse gemeenten om enerzijds een rotatietarief en anderzijds een lokale belasting op laadpunten in te voeren. In dit standpunt verklaren wij waarom wij als vereniging voorstander zijn van een rotatietarief alsook de voorwaarden voor de invoering van een lokale belasting. 

Rotatietarieven

EV Belgium ondersteunt het invoeren van een rotatietarief als instrument om het gebruik van de laadpunten te optimaliseren.

De sector wil in dit verband ook meewerken aan een oplossing om deze rotatietarieven door te vertalen in de MSP-prijzen voor de betrokken laadpunten. Belangrijk is echter om erop te wijzen dat er in Europa heel wat MSP ’s actief zijn die via bilaterale overeenkomsten met CPO ’s of via raamakkoorden met roamingplatformen, laaddiensten aanbieden op deze laadpunten. Het is onmogelijk om garanties te bieden dat de rotatietarieven één op één zullen doorgerekend worden door alle MSP ’s.

Verder willen wij erop wijzen dat een groot deel van de opbrengst van de rotatietarieven zou toegekend worden aan de lokale overheden, en slechts in geringe mate aan de CPO ’s die de investeringen hebben gedaan en verantwoordelijk zijn voor het goed functioneren van de laadpunten. Het is daarom belangrijk dat CPO ’s als investeerders die de kredietrisico’s nemen voor het innen van de rotatietarieven, hiervoor een correcte vergoeding krijgen.

Lokale belasting op laadpunten

EV Belgium begrijpt dat tegenover voor gebruik van het openbaar domein door een commerciële partij een vergoeding kan gevraagd worden, bijvoorbeeld in de vorm van een lokale belasting. EV Belgium koppelt wel een aantal voorwaarden aan dergelijke belasting:

  1. De belasting moet fair en redelijk zijn, dit wil zeggen bij voorkeur gerelateerd aan het gebruiksvolume van het laadpunt (kWh) en niet onevenredig hoog. Anders zal dit de transitie naar elektrische mobiliteit afremmen en ook de koopkracht van EV rijders die niet beschikken over een thuislaadpunt aantasten.
  2. De belasting mag niet retroactief worden toegepast gezien anders de businesscase van de CPO onderuit wordt gehaald.
  3. Ten slotte moeten ook alle belastingen en andere kosten, kunnen doorgerekend worden aan de eindklant.

EV Belgium kan zich echter in geen geval vinden in een lokale belasting op laadpunten geplaatst op privéterrein, maar toegankelijk voor het publiek (zogenaamde “semi-publieke” laadpunten).

Handhaving parkeerbeleid

EV Belgium vraagt de lokale en gewestelijk overheden de nodige engagementen te nemen op het vlak van handhaving van het parkeerbeleid op plaatsen gereserveerd voor het laden van elektrische voertuigen. Enkel op die manier is er een voor CPO ’s leefbaar verdienmodel mogelijk.

Sluiten